Regulamin sklepu

Regulamin z dnia 2014-01-13

§1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.       Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy znajdujący się pod domeną internetową http://www.falcone.com.pl, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest firma Tomasz Koźbiał, mający siedzibę przy ul. Józefińskiej 45/9 w Krakowie, kod pocztowy 30-529. NIP: PL9451918006, regon: 120987915.

2.       Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: galeria@falcone.com.pl lub poprzez telefon, pod numerem 12 333 78 04 – w dni powszednie, w godzinach 9.00 – 18.00.

3.       Niniejszy Regulamin opisuje prawa i obowiązki Klienta.

 

§2 UMOWA SPRZEDAŻY

1.       Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

2.       Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

3.       Sklep Internetowy zapewnia Kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży.

4.       Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy.

5.       Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

6.       Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.

7.       Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana i zabezpieczana zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanym Kupującemu drogą elektroniczną dowodzie zakupu (paragon lub faktura).

 

§3 ZASADY PŁATNOŚCI

1.       Kupujący może wybrać następujące formy płatności:

a.        gotówka – przy odbiorze towaru,

b.       przelew na konto bankowe,

c.        elektroniczna płatność poprzez system płatności DOTPAY.

 

§4  KOSZTY, TERMIN, SPOSÓB I WARUNKI DOSTAWY

1.       Zakupiony towar jest wysyłany Kupującemu w wybrany przez niego sposób w terminie do dwóch dni roboczych.

2.       Do  czasu realizacji zamówienia należy doliczyć deklarowany przez Kuriera lub operatora pocztowego czas dostawy który najczęściej wynosi do 2 dni roboczych w przypadku doręczeń w Polsce.

3.       Kupujący wybiera sposób dostawy. Koszty i terminy dostawy towarów na terenie Polski wynoszą:

a)       Poczta Polska po przedpłacie – 8,00 zł brutto,

b)      Poczta Polska przy odbiorze – 15,00 zł brutto.

4.       Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze. Niezgłoszone uszkodzenia transportowe uniemożliwiają dochodzenie odszkodowania od przewoźnika.

5.       W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności - jako uprawniony - zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

6.       W przypadku dostawy do innych krajów niż Polska, koszty podane są na http://www.falcone.com.pl/koszty-dostawy z tym że Sklep nie wysyła za granicę towarów za pobraniem.

 

§5  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.       Zgodnie z §7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, oraz Dyrektywą 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów Kupujący-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.  Termin czternastodniowy, w którym Kupujący-konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.       Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu-konsumentowi w wypadkach:

a.        świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy powołanej w ppkt a,

b.       dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c.        umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d.       świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e.        świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f.         dostarczania prasy,

g.        usług w zakresie gier hazardowych.

3.       W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, zwrot powinien zostać zgłoszony mailowo na adres galeria@falcone.com.pl, a towar powinien zostać wysłany wraz z fakturą lub paragonem na adres wskazany w podsumowaniu zwrotu. Klient nie ma możliwości zwrotu zakupionego towaru w punkcie stacjonarnym.

4.       Sklep internetowy w terminie do 14 dni od momentu złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu dokona zwrotu środków pieniężnych na konto bankowe podane w formularzu zwrotu. Zwrot będzie powiększony o standardowy koszt wysyłki towaru przez Klienta do Sklepu przy użyciu rejestrowanej przesyłki pocztowej doręczonej przez operatora pocztowego. W razie wątpliwości Klient może uzgodnić ze Sklepem sposób odesłania towaru.

5.       Zwrot przez Zamawiającego przesyłki za pobraniem albo na koszt odbiorcy nie będzie przez Sprzedawcę przyjęty.

 

§6 WYMIANA

1.       Jeśli nie wykonywano produktu na specjalne żądanie Klienta, w ciągu 14 dni  kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionych produktów klient ma prawo do wymiany towaru na inny – za uprzednią zgodą Sklepu.

2.       Wymianie podlegają tylko towary pełnowartościowe, które nie noszą śladów użytkowania.

3.       Towar należy odesłać na adres siedziby firmy wraz z formularzem wymiany dostępnym pod adresem http://www.falcone.com.pl/reklamacje-i-zwroty oraz dołączanym do przesyłek paragonem lub fakturą. Klient ponosi jedynie koszty wysyłek.

 

§7 GWARANCJA

1.       Biżuteria artystyczna oraz inne towary są wykonywane przy użyciu ogólnodostępnych materiałów, w tym materiałów takich jak w szczególności: metale (miedź, srebro, złoto, mosiądz, stal, stal chirurgiczna)  kamienie naturalne, kamienie szlachetne. U niektórych Klientów noszenie metalowej biżuterii powodować może wystąpienie skórnej reakcji alergicznej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za taką sytuację, chyba że oświadczył iż Towar nie posiada elementu, który faktycznie znalazł się w danym produkcie.

2.       Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej ani nie jest zobowiązany do wypłaty stosownego zadośćuczynienia w razie zdarzeń wynikłych z nieprawidłowego używania Produktów zakupionych w Sklepie.

3.       Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie są objęte gwarancją sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową określoną w Regulaminie w §8 Reklamacje

 

§8  REKLAMACJE – NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ.

1.       Kupujący mogą składać reklamacje dotyczące zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, po uprawdopodobnieniu faktu dokonania zakupu w Sklepie. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z umową Kupującemu przysługują wskazane uprawnienia w przepisach w szczególności: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2.       Reklamacja może w szczególności zostać zgłoszona pocztą elektroniczną na adres galeria@falcone.com.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

3.       Towar  wraz z  pismem reklamacyjnym należy wysłać na adres siedziby firmy.

 

§9  POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

1.       Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego-konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

2.       W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Kupującego-konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Kupującego-konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.

3.       Do sprzedawanego towaru dołączana może być karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

 

§10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

1.       Administratorem danych osobowych Kupujących gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest firma Tomasz Koźbiał, mający siedzibę przy ul. Józefińskiej 45/9 w Krakowie, kod pocztowy 30-529. NIP: PL9451918006, regon: 120987915.

2.       Sklep Internetowy jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych Klientów:

a)       nazwisko i imię,

b)      adres zamieszkania lub pobytu,

c)       numer telefonu,

d)      adres poczty elektronicznej,

3.       Sklep Internetowy przetwarza dane osobowe Kupujących w następującym celu:

a)       należyte wykonanie zawieranych umów sprzedaży,

b)      rozpatrywanie reklamacji,

4.       Za odrębną, wyraźną zgodą Kupującego, Sklep Internetowy może przetwarzać dane osobowe Kupującego w celach marketingowych, w tym do przesyłania Kupującemu w imieniu własnym, jak i na zlecenie osób trzecich informacji handlowych, w tym newsletterów, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej i sms.

5.       Dane osobowe Kupujących nie są udostępniane – poza przewoźnikiem - osobom trzecim, chyba że po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody na takie działanie osób, których one dotyczą, lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

6.       Sklep Internetowy jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy o ochronie danych osobowych.

7.       Kupującym przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.

8.       Kupujący może zgłosić żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Spowoduje to rozwiązanie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i usunięcie konta Kupującego.

9.       Sklep Internetowy informuje, że stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych Kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

10.    Sklep Internetowy informuje, że wykorzystuje pliki „cookies”. Są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym Kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego Kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez Kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

 

 §11 ŚWIADCZENIE PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

1.       W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.       Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.       Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony http://www.falcone.com.pl/regulamin-sklepu jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

4.       Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:

a.        zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,

b.       możliwość śledzenia statusu zamówienia,

c.        wysyłka newslettera.

5.       Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:

a.        połączenie z siecią Internet,

b.       przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

c.        klient poczty elektronicznej.

6.       Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

7.       Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu.

8.       Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

9.       Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:

a.        Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,

b.       Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: galeria@falcone.com.pl  lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.

c.        Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.

d.       Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

10.    Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet – przy braku zachowania należytej ostrożności - wiąże się z ryzykiem w szczególności takim jak: działanie wirusów i programów typu malware, spyware, działanie robaków internetowych, narażenie na cracking, phishing możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej przekazywanej drogą elektroniczną.

11.    Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

a.        Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym usługobiorcy (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację usługobiorcy w razie ponownego połączenia z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia usługobiorcy korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego usługobiorcy (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez usługobiorców. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie wyłączyć obsługę cookies.

12.    Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których informuje o przebiegu realizacji zamówienia.

 

§12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie http://www.falcone.com.pl/regulamin-sklepu znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin. W razie sporu z Klientem i na żądanie Klienta dostępne są również  jego wszystkie poprzednie wersje.

2.       W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu  obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

3.       Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

4.       Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

5.       Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

6.       Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT.